กู้ภัย ฮุก 31

หมวดหมู่ทั่วไป => กู้ภัย => ข้อความที่เริ่มโดย: weir ที่ ตุลาคม 26, 2012, 12:05:07 PMหัวข้อ: ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 ประจำปี 2556
เริ่มหัวข้อโดย: weir ที่ ตุลาคม 26, 2012, 12:05:07 PM
เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก 31  ประจำปี 2556

     ด้วย บัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิฯ จะสิ้นสุดลงในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555
     ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าจุดหัวหน้าหน่วยทุกหน่วยติดต่อขอรับแบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวได้ที่สำนักงานกู้ภัยฮุก 31 และประชาสัมพันธ์ถึงอาสาสมัครทุกท่านให้ติดต่อขอแบบคำขอต่ออายุบัตรได้ที่หัวหน้าหน่วยหัวหน้าจุด ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2555
โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของอาสาสมัครมูลนิธิฯ
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีจิตอาสาและเวลาที่จะปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมร่วมกับผู้อื่นได้
3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกติดตามให้ดำเนินคดี
5. มีจิตใจรักในระบอบประชาธิปไตย
6. รักชาติ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์
หลักฐานการขอต่อบัตร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. ค่าสมัครและทำประกันอุบัติเหตุ จำนวน 220 บาท

หากพ้นกำหนดดังกล่าวหรือเอกสารไม่ครบถ้วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิฯ
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกู้ภัยฮุก31 โทร.044-307298
หรือ ห้องวิทยุสื่อสาร  โทร.044-257666